Ενιαία πλατφόρμα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεωνI.K.Y. «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών-Β κύκλος»
Ολοκληρώθηκε

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές –κύκλος Β’» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).
Ολοκληρώθηκε