Χρήσιμα έγγραφα

Τίτλος Περιγραφή Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 [pdf]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Επιστημονικά Πεδία-Υποπεδία-Εξειδικεύσεις Τα τυποποιημένα πεδία-υποπεδία-εξειδικεύσεις στα οποία οφείλει να ενταχθεί μια πρόταση. [pdf]
Κ.Υ.Α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες της Πράξης [pdf]
Q&As Q&As|Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές -Β΄ κύκλος (23/01/2019) [pdf]
Εντυπο υποβολής ερευνητικής πρότασης Το τυποποιημένο έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί για την υποβολή της πρότασης [docx]
Οδηγίες Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής ερευνητικών προτάσεων (22/01/2019) [pdf]